පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (රා.ආ.)

අප සිටින ස්ථානය

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු...

ඉගෙනුම් සම්පත්, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

 

දැක්ම

  • අධ්‍යාපනය මගින් පූර්ණ දැනුමැති සමාජයක්

මෙහෙවර

  • නිදහස් අනිවාර්යය හා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් මගින් පූර්ණ දැනුමැති සමාජයක්...

අරමුණු

  • පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් අපේක්ෂා කරන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සිසුන්, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, නිලධාරීන් සහ සෙසු සාමාජිකයන් සම්බන්ධ සියලු අදාල ක්‍රියාකාරකම් සැළසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම...

වෙබ් අඩවි සබැඳි

-->
මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

මොරටුව ද සොයිසා මහා විද්‍යාලයීය සිසුන් විසින් සකස් කල ඩිජිටල් වෙසක් සුභ පැතුම්
Press F5 to get new updates
To View More...

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: මැයි 23, 2024    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි