පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කළුතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

කළුතර කලාපයඕ.එම්.වී.පී. මුදලිගේ මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077-7159745
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2222447
      ෆැක්ස් - 034-2222447
      ඉ-මේල් - zdekal@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කළුතර අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
කළුතර

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2222447
ෆැක්ස් - 034-2222447
වෙබ් අඩවිය -
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      ඉමාලි තිරිමාන්න මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2222442
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4455812
      ෆැක්ස් - 034-2222447
      ඉ-මේල් - adminkal@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      එල්.අයි.අයි.ද සිල්වා මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2235957
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-4455749
      ෆැක්ස් - 034-2222447
      ඉ-මේල් - kal@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ආයතන පරිපාලන) -
      එම්.එන්.එන්. හිනායා මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2222007
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-1971676
      ෆැක්ස් - 034-2222447
      ඉ-මේල් - adminkal@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      එන්. ගමගේ රුවිනි දීපානි මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2222442
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-9787265
      ෆැක්ස් - 034-2222447
      ඉ-මේල් - devkal@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      ඒ.කේ.පී. ප්‍රනාන්දු මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2222452
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8059556
      ෆැක්ස් - 034-2222447
      ඉ-මේල් - accokal@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
       ජී.එන්. බටුවිට මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2222432
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-1604628
      ෆැක්ස් -034-2222447
      ඉ-මේල් -

කළුතර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දොඩම්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඩී.එස්. කරුණාතුංග මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4445696
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2227325

ගයා ශ්‍රීලාල් වික්‍රමආරච්චි මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077-8500157
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2280725

බේරුවල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පානදුර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ගයා ශ්‍රීලාල් වික්‍රමආරච්චි මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077-8500157
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 034-2280725

එස්.එච්. විකුම් මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077-6311734
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 038-2233170
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter