පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

 

ඉගෙනුම් සම්පත්

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වෙබ් අඩවි සබැඳි


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අප්‍රෙල් මස 08, 2020    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි