පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව


   කේ.පී.එන්. ප්‍රේමසිරි මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන හා සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - apd.pldev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678398   ෆැක්ස් - 0011-2678398
   ජංගම දුරකථනය - 071-4967844

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   එන්.ඒ. බදුරළිය මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන I)

   ඉ-මේල් - dev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693892
   ජංගම දුරකථනය - 071-8293743

   ජී. නයනා දීප්ති ගුණරත්න මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන II /
   සිංහල, සංනිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යනය, දෙවන බස, ත්‍රීභාෂා)

   ඉ-මේල් - sinhala@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8271945

   එච්.එන්. පෙරේරා මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ගණිතය)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-6897717

   ඩබ්ලිව්.කේ.ඒ.සී. විජේසිංහ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ප්‍රාථමික)

   ඉ-මේල් - primary@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2690478   ෆැක්ස් - 011-2690478
   ජංගම දුරකථනය - 071-8088472

   එම්.ඩබ්ලිව්. කාන්ති ප්‍රියදර්නී පෙර්රා මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- බටහිර සංගීතය)

   ඉ-මේල් - aesthetic@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8032587

   එල්.ඒ.ඩී. ධම්මිකා කුලතුංග මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ක්‍රීඩා)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4496927

   පී.ඒල්.ඩී. තේජා මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විශේෂ අධ්‍යාපන)

   ඉ-මේල් -
                 special@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2699516   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 070-2603264

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: සැප්තැම්බර් මස 01, 2020    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි