පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

                 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ජනවාරි 16, 2022    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි