පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

 
 


Press F5 to view new updates.

2020 අවසන් වාර විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර (11 ශ්‍රේණිය)

 

ඔබේ අදහස් - wpeduweb@gmail.com - අදාළ ප්‍රශණ පත්‍ර පසුව පළ කෙරේ.
 
2021 පෙබරවාරි මස 16 වන අඟහරුවාදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 පෙබරවාරි මස 15 වන සඳුදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 පෙබරවාරි මස 12 වන සිකුරාදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 පෙබරවාරි මස 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 පෙබරවාරි මස 10 වන බදාදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 පෙබරවාරි මස 09 වන අඟහරුවාදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 පෙබරවාරි මස 08 වන සඳුදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2021 පෙබරවාරි මස 10.     වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි