පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

Whats app මගින් පිළිතුරුපත්‍ර ලබාගැනීමට සම්බන්ධ වන්න
 
Press F5 to view new updates.

2021 අවසන් වාර විභාගය - පිළිතුරු (6,7,8 ශ්‍රේණි)

2022 මාර්තු මස 28 වන සඳුදා දින විභාගය
 
2022 මාර්තු මස 25 වන සිකුරාදා දින විභාගය
 
2022 මාර්තු මස 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින විභාගය
 
 
2022 මාර්තු මස 23 වන බදාදා දින විභාගය
 
 
 
2022 මාර්තු මස 22 වන අගහරුවාදා දින විභාගය
 
 
2022 මාර්තු මස 21 වන සඳුදා දින විභාගය
 
ඔබේ අදහස් යොමුකරන්න - විරාජ් ආසිරි කොඩිතුවක්කු - wpeduweb@gmail.com

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: මාර්තු 21, 2022    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි