පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

අධ්‍යාපන පර්යේෂන - 2022

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

මහාචාර්ය ප්‍රසාද් සේතුංග මහතාගේ දායකත්වයෙන් - 2022 මාර්තු මස 04 දින පැවති අධ්‍යාපන පර්යේෂණ පිළිබඳ වැඩමුළුව

වෙබ් අඩවි සබැඳි


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: මාර්තු 09, 2022           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි