පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

විගණන හා විමර්ශන අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

 

    එම්. චන්ද්‍රකා පෙරේරා මිය
   (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී)

   ඉ-මේල් - cacc@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2875712    ෆැක්ස් 011-287572674
   ජංගම දුරකථනය - 071-4473146

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

 

   එන්.ඩී.ඩී. දිල්රුක්ෂි මිය
   (ගණකාධිකාරී-විමර්ශන හා විවිධ ගිණුම්)

   ඉ-මේල් - finance@edudept.wp.gov.lk
      dulashinidnn@gmail.com
   දුරකථන - 011-2875942   ෆැක්ස් - 011-2875942
   ජංගම දුරකථනය - 071-8576395

විගණන හා විමර්ශන අංශයේ රාජකාරි

   
 • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යයාල සහ පාසල් සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 •  
 • බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු සැපයීම.
 •  
 • බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් විසින් පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ලද විගණන විමසුම් වලට සම්බන්ධ වෙමින් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල හා පාසල් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 •  
 • පළාත් පාලන විගණන කමිටුව වෙත යොමු කරන ලද නිරීක්ෂණ වලට අදාල පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම.
 •  
 • බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විවිධාකාර පාර්ශවයන් විසින් යොමු කරන ලද මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳව වාර්තා කිරීම සහ අදාළ වාර්තා නිකුත් කිරීම.
 •  
 • රුපියල් 25,000 කට අධික අලාභයන්ට අදාළ කටයුතු කිරීම.
 •  

තිරසර පාසල් වැඩසටහන - බස්නාහිර පළාත

වෙබ් අඩවි සබැඳි


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 15, 2018           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි