පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

   ඒ.ඒ.එන්. අමරසිංහ මිය
   (ගණකාධිකාරී-මුදල්)

   ඉ-මේල් - finance@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678394   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4402409

   බී.එස්.එම්. ධර්සේන මිය
   (ගණකාධිකාරී - ගෙවීම්)

   ඉ-මේල් - payments@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2672352   ෆැක්ස් - 011-2691574
   ජංගම දුරකථනය - 071-8088478

   එන්.ඩී.ඩී. දිල්රුක්ෂි මිය
   (ගණකාධිකාරී-විමර්ශන හා විවිධ ගිණුම්)

   ඉ-මේල් - finance@edudept.wp.gov.lk
      dulashinidnn@gmail.com
   දුරකථන - 011-2875942   ෆැක්ස් - 011-2875942
   ජංගම දුරකථනය - 071-8576395

   එල්.ඒ.ඩී. ධම්මිකා කුලතුංග මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ක්‍රීඩා)

   ඉ-මේල් - sports@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4496927

   ආර්. උදයකුමාර් මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-දෙමළ මාධ්‍යය)

   ඉ-මේල් - tamil@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-1067070

   පී.එල්.ඩී. තේජා මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විශේෂ අධ්‍යාපන/උපදේශනය)

   ඉ-මේල් - wpeduspecial@gmail.com
                 special@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2867240   ෆැක්ස් - 011-2867240
   ජංගම දුරකථනය - 070-2603264

   මහින්ද කොඩිතුවක්කු මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - නොවිධිමත් අධ්‍යාපන/පෙර පාසල්)

   ඉ-මේල් - nonformal@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2699515   ෆැක්ස් - 011-2699515
   ජංගම දුරකථනය - 071-4795277

   එච්.එම්. සමරකෝන් මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - තාක්ෂණික විෂය)

   ඉ-මේල් -technology@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-2270744

   එච්.එම්.ඩී.කේ. හේරත් මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ආගම හා සාරධර්ම)

   ඉ-මේල් - deekherath@gmail.com
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 0714872753

   ඒ.ටී.ඊ. විදානගමගේ මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)

   ඉ-මේල් - ict@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2868612
   ජංගම දුරකථනය - 0718464036

    ඩබ්ලිව්.ඒ්.එස්. දේශප්‍රිය මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් -smpathdeshapriya@gmail.com
               science@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8455806

    පී. ප්‍රියන්ගිකා වල්පොලගේ මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ඉංග්‍රිසි)

   ඉ-මේල් -priyangikawalpolage@gmail.com
               english@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8201374

   එන්.ආර්.පී. කුමාරි මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සෞන්දර්යය )

   ඉ-මේල් - aesthetic@edudept.wp.gov.lk
      nrpkumari@gmail.com    දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-3379384
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ජනවාරි 12, 2022           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter