පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

-->
මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව


Press F5 to view new updates.

2022 අවසන් වාර විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර (9,10,11 ශ්‍රේණි)


ඔබේ අදහස් - wpeduweb@gmail.com - අදාළ ප්‍රශණ පත්‍ර පසුව පළ කෙරේ.
2023 මාර්තු මස 20 වන සඳුදා දින විභාගය
2023 මාර්තු මස 17 වන සිකුරාදා දින විභාගය
2023 මාර්තු මස 16 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින විභාගය
2023 මාර්තු මස 14 වන අඟහරුවාදා දින විභාගය
2023 මාර්තු මස 13 වන සඳුදා දින විභාගය

වෙබ් අඩවි සබැඳි


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2023 මාර්තු මස 14දා.     වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි